logo

Condicions generals de venda

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web, www.revisemandorra.com, (en endavant, “Lloc Web”), l’ostenta REVISEM, SL, amb NRT L-718384-G, i quines dades de contacte són:

 • Direcció: c/dels ajustants, 2, Bloc 1, 3-4 (AD200.- Encamp)
 • Telèfon: +376 697 150
 • E-mail de contacte: info@revisemandorra.com

Aquest document (així com tot altre document que aquí es mencioni) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web i la compra o adquisició dels productes/serveis al mateix (en endavant, “Condicions”).

A efectes d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que REVISEM, SL desenvolupa a través del Lloc Web compren la revisió de contractes de lloguer/arrendament per la seva validació, i la seva posterior emissió d’un certificat on es validi –o no- el contingut legal del predit contracte de lloguer.

Endemés de llegir les presents Condicions, previ moment a accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal del portal, que inclou la política de cookies, la política de privacitat i la protecció de dades. A l’utilitzar aquest Lloc Web o al sol·licitar el producte/servei a través del mateix, l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment mencionat, per lo que si no està d’acord amb aquesta premissa, no hauria d’utilitzar aquest Lloc Web.

Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ésser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzi el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en que es sol·liciti l’adquisició de productes/serveis.

Per totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions, pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, en el seu defecte, utilitzant el formulari de contacte.

2. L’USUARI

L’accés, la navegació i l’ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (en endavant referit com a “Usuari”), pel que s’accepten, des de que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de l’obligat compliment segons el cas.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat és extensible a:

 • Fer un ús d’aquest Lloc Web únicament per a realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No realitzar ninguna compra fraudulenta o falsa. Si raonablement es pogués considerar que s’ha realitzat una compra d’aquesta naturalesa, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte veraces i lícites, per exemple, l’ús del correu electrònic, direcció postal i/o altres dades personals (veure Avís Legal).

L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents al Principat d’Andorra. REVISEM, SL no assegura que el Lloc Web compleixi amb les legislacions d’altres països, ja sigui de forma total o parcial. REVISEM, SL declina tota responsabilitat que es pugui derivar de dit accés.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ
Els Usuaris poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establertes. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de www.revisemandorra.com, durant el quin varis productes/serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, carro o espai final de compra, i finalment, fer clic en “REVISAR”.

Així mateix, l’Usuari haurà d’omplir i/o comprovar la informació que en cada pas es sol·licita, tot i que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es puguin modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que REVISEM ha rebut el seu encàrrec o sol·licitud de compra/prestació de servei, és a dir, la confirmació de la comanda. 

Un cop el procediment de compra hagi acabat, l’Usuari accepta que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venta que concerneixen al producte/servei en qüestió i que es mostren juntament a la presentació o imatge de la pàgina del Lloc Web, indicant, a mode enunciatiu no exhaustiu: preu, quantitat, detall del servei, mode en que es durà a terme, etc. i reconeix que la realització de la comanda materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Endemés, l’Usuari pot consultar de forma exhaustiva les Condicions Particulars de Venda que regeixen el Lloc Web, a l’enllaç següent: www.revisemandorra.com/condicions-de-venda.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al Lloc Web, podran ser arxivades i conservades en els registres escaients, amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, respectant en tot cas la vigent normativa en protecció de dades al Principat, així com les indicacions que la CNAAD exposi en cada moment i per cada tipus de document.

4. PREUS I PAGAMENT
Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, tret que per exigència legal, especialment en allò relatiu a l’IGI, s’estipuli i apliqui en una qüestió diferent.

En cap cas el Lloc Web afegirà despeses addicionals al preu d’un producte o d’un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l’Usuari hagi seleccionat i escollit de forma voluntària i lliure.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran a les comandes o compres amb respecte a les que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de la comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: targeta de crèdit o dèbit.
REVISEM, SL utilitza tots els mitjans de pagament per a garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l’Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si dita entitat no autoritzés el pagament, REVISEM, SL no serà responsable per cap demora o falta d’entrega i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Una volta REVISEM, SL rebi l’ordre de compra per part de l’Ususari a través del Lloc Web, es farà una preautorització a la targeta que correspongui per assegurar que existeixen fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en que s’enviï a l’Usuari la confirmació del servei que es presta en forma establerts.

En tot cas, al fer clic a “Pagar” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

5. ENTREGA
El servei/producte contractat i degudament pagat per l’Usuari, serà entregat al correu electrònic que el mateix hagi indicat al Lloc Web per a la recepció del servei/producte adquirit.

El termini d’entrega del servei/producte serà l’exposat al Lloc Web i, si per algun motiu, que li fos imputable, REVISEM, SL no pogués complir amb la data d’entrega, contactarà amb l’Usuari per informar-li d’aquesta circumstància i, aquest podrà decidir seguir endavant amb la compra del servei establint una nova data d’entrega o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

6. MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS
Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que es detecti que s’ha produït un error a l’introduir les dades necessàries per a processar la seva sol·licitud de compra al Lloc Web, podrà modificar els mateixos posant-se en contacte amb REVISEM, SL a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web, i, en el seu cas, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client.

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “REVISAR”, té accés a l’espai, carro, cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot efectuar modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i la Política de privacitat per a obtenir més informació de com exercir el seu dret a rectificació segons l’establert en la vigent normativa de protecció de dades aplicable al Principat d’Andorra.

7. DRET DE DESISTIMENT I GARANTIES
L’Usuari, en tant que consumidor i usuari, realitza una compra al Lloc Web i, per tant, l’assisteix el dret a desistir de dita compra en un termini de 5 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà al cinquè dia d’haver efectuat i pagat efectivament la comanda del producte/servei al Lloc Web. Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar aquesta decisió a info@revisemandorra.com i només per aquest mitjà.

L’Usuari haurà d’expressar de forma clara i inequívoca que és la seva intenció la de desistir del contracte de compra al correu que enviï a l’adreça ans indicada i, per a que sigui vàlid dit desistiment, s’haurà de realitzar abans de venci el termini corresponent. 

En cas de desistiment, REVISEM, SL reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, sense cap demora indeguda i, en tot cas, en un màxim d’un mes des del termini en que REVISEM, SL és informada de la decisió de desistir per part de l’Usuari.
REVISEM, SL reemborsarà a l’Usuari la quantitat escaient utilitzant el mateix mitjà de pagament que es va fer servir per a la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari.

Subsidiàriament, serà aplicable al dret al desistiment el que exposi la normativa vigent en matèria de protecció del consumidor.

Així mateix, l’Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties i una conformitat i idoneïtat sobre els productes/serveis que pugui adquirir 

D’aquesta manera, s’entén que tots els productes/serveis oferts per REVISEM, SL són conformes a la descripció realitzada i al contracte, en els termes que estableix l’article 30 de la vigent Llei de competència efectiva i protecció del consumidor, així com es garanteix la conformitat i idoneïtat dels serveis en seguiment del que determina l’article 31 de la predita Llei.

8. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Tret de disposició legal en sentit contrari, REVISEM, SL no acceptarà cap responsabilitat per les pèrdues següents, amb independència del seu origen:
 • Qualsevol pèrdua que no fos atribuïble a incompliment per la seva part.
 • Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).
 • Qualsevol altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment que es formalitzà el contracte de compraventa dels productes/serveis entre ambdues parts.
Igualment, REVISEM, SL també limita la seva responsabilitat quant als casos següents:
 • REVISEM, SL aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització i un esbós fidel del producte al Lloc Web, però, tot i l’exposat, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir degut a la falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres d’altra índole. 
 • Errors tècnics per causes fortuïtes o d’altra índole, que impedeixin un normal funcionament del servei a través d’Internet. Falta de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. REVISEM, SL posa tots mitjans exigibles per tal de que el procés de compra i pagament dels productes/serveis siguin assolits amb èxit, no obstant, s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, causa fortuïta o força major.
 • En general, REVISEM, SL no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix sigui degut a esdeveniments que resten fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a una causa de força major, lo que inclouria a títol enunciatiu:
 •           o Vagues, tancament de patronals o d’altres mesures reivindicatives.
 •           o Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 •           o Incendi, explosió, turmenta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia, pandèmia o qualsevol altre desastre natural.
 •           o Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 •           o Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta forma, les obligacions quedaran suspeses durant el període en que la causa de força major continuï, i REVISEM, SL disposarà d’una ampliació de termini per acomplir-les per un període de temps igual al que durés la causa de força major. REVISEM, SL posarà tots els seus mitjans raonables per trobar una solució que permeti complir amb les seves obligacions tot i les causes de força major.

9. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS
Mitjançant l’ús d’aquest Lloc Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb REVISEM, SL siguin electròniques (correu electrònic).

A efectes contractuals, l’Usuari consent en utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i demés comunicacions que REVISEM, SL enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. 

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb REVISEM, SL a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions s’estipulen i, en el seu cas, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, REVISEM, SL, per defecte, sempre pot contactar i/o notificar a l’Usuari al seu correu electrònic.

10. ACORD COMPLET
Les presents Condicions i tot document al que faci referència expressa en aquestes, constitueix l’acord íntegre existent entre l’Usuari i REVISEM, SL en relació amb l’objecte de compraventa dels serveis/producte, i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i REVISEM, SL reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, tret d’allò que figura expressament mencionat a les presents Condicions.

11. PROTECCIÓ DE DADES
Finalitat: L’Usuari i REVISEM, SL s’atorguen mútuament llur consentiment exprés perquè tant les dades personals que consten en aquestes Condicions com les dades personals de què disposin per raó de la seva execució, siguin tractades com correspongui i segons determini la normativa legal vigent en cada moment, especialment de conformitat amb l’establert per la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, d’ara en endavant, Llei 29/2021, amb els objectius i les finalitats següents:

 • Obtenir una correcta execució del servei/producte adquirit per l’Usuari, incloent-hi, entre altres, la gestió de comandes, factures i pagaments;
 • Comunicar-se amb l’altra part en l’àmbit professional, incloent-hi, entre altres, l’enviament i la recepció d’informació (o la sol·licitud d’opinions) sobre els treballs objecte de la compra del servei/producte i l’enviament d’altres comunicacions que puguin ser d’interès per a l’altra part.
Base de legitimació: REVISEM, SL i l’Usuari han aportat de manera voluntària les dades personals que consten en l’encàrrec del servei.

El tractament per a la primera de les dues finalitats esmentades en la clàusula anterior es legitima en ser necessari per a la formalització i l’execució del servei contractat per l’Usuari.

El tractament per a la segona de les dues finalitats esmentades en la clàusula anterior es legitima en l’interès legítim tant de REVISEM, SL com de l’Usuari de mantenir-se informades sobre la seves respectives activitats professionals i comercials.

Destinataris: L’Usuari i REVISEM, SL no s’autoritzen a compartir les abans referides dades personals amb tercers. El consentiment per utilitzar aquestes dades personals per les finalitats abans enumerades no interfereix sobre l’obligació d’ambdues parts de guardar secret i de no divulgar les informacions de tota naturalesa o els resultats obtinguts per l’execució de la comanda per part de l’Usuari.

Drets i informació addicional: REVISEM, SL i l’Usuari s’informen mútuament que poden consultar informació addicional sobre aquests tractaments i els drets que emparen als interessats (d’accés, rectificació i supressió, entre altres) a la política de privacitat publicada al Lloc Web.

Responsable del tractament: REVISEM, SL haurà de realitzar el tractament de les dades de les quals és responsable l’Usuari seguint les instruccions donades per aquest i que siguin necessàries per executar el servei en qualitat de responsable del tractament, donant compliment en tot moment a l’establert a la Llei 29/2021.

12. QUEIXES I RECLAMACIONS
L’Usuari pot fet arribar a REVISEM, SL les queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions.

A tal efecte, l’Usuari podrà exercir la protecció que en dret l’empari, més concretament l’establert al Capítol quart de la Llei 13/2013, del 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor, així com aquella normativa que escaigui i se’n derivi.

Última modificació: octubre 2023.

carregant...
Desplaça cap amunt