logo

Política de privacitat

Amb aquesta Política de Privacitat, REVISEM informa de les dades personals que es recullen mitjançant els serveis que s’ofereixen i que queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web, de com es tracten, dels drets, en relació amb les dades personals de l’usuari i dels tractaments de la web que confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que és d’aplicació.

Normativa aplicable

1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra i els reglaments que la desenvolupen, i
2. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals y a la lliure circulació d’aquestes (Reglament UE 679/2016).

A qui s’aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta Política aplica als visitants del lloc web www.revisemandorra.com als usuaris dels serveis que REVISEM ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat ‎‎4 d’aquesta política (els serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals, per exemple, les seves imatges, puguin aparèixer a la web o en el context dels serveis.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable de la utilització de les dades personals de l’usuari, segons l’indicat a l’apartat anterior, és el titular de la web:

La societat mercantil andorrana REVISEM, SL amb domicili al C/ dels ajustants, s/n, Edifici dels Cortals a la vila d’Encamp i amb NRT L-718384-G, d’ara en endavant la propietària.

L’usuari pot adreçar-se a la propietat enviant un correu electrònic a: info@revisemandorra.com

REVISEM no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web pel fet que s’hi accedeixi mitjançant enllaços publicats a la web. Es recomana a l’usuari que llegeixi amb atenció la informació que li proporcionin els responsables d’aquests altres llocs web, especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que es visiti, abans de donar-los dades personals i que, per a qualsevol inquietud o pregunta, comuniqui directament amb aquests responsables.

Com s’obtenen les dades personals?

En general, és l’usuari qui, directament, proporciona les seves dades personals; per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta web. Les úniques excepcions a aquesta norma són:

 • les dades sobre l’usuari que puguin aparèixer als correus electrònics i a altres suports d’informació que envien, entre d’altres, les forces de seguretat de l’estat, la Batllia, els Tribunals i altres òrgans de justícia o de supervisió i/o les autoritats reguladores d’altres països;
 • les dades de contacte que proporcionin els proveïdors de serveis i productes quan l’usuari els representa; i/o
 • les cookies d’aquest lloc web, sobre les quals es pot trobar més informació a la política de cookies de la web de REVISEM.
Per a què es fan servir les dades i amb quina base legal?

Per iniciar i mantenir la relació amb els proveïdors
Si l’usuari representa un proveïdor de productes o serveis, les seves dades de contacte i la seva signatura es recullen per:

 1. gestionar les relacions de tota classe amb el proveïdor que l’usuari representa;
 2. gestionar la corresponent fitxa de la llista de proveïdors autoritzats; i/o
 3. gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que l’usuari representa.

Els tractaments vinculats amb les finalitats ‎a) i ‎b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que l’usuari hagi signat amb el proveïdor que representa i l’interès legítim de REVISEM en contactar amb aquest; i els tractaments vinculats amb la finalitat ‎c) estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte que l’usuari ha signat amb REVISEM.

Per seleccionar i contractar el personal
REVISEM tracta les dades dels currículums que voluntàriament li fan arribar els usuaris  per gestionar la relació amb els candidats a un lloc de treball a REVISEM, inclosos el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge dels CV dels candidats, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.

La base de legitimació per als citats tractaments és el consentiment de l’usuari, que el propi usuari manifesta en fer arribar el seu CV a REVISEM, l’execució de mesures precontractuals i, en cas de no tenir un procés de selecció obert o de no resultar contractat i que REVISEM consideri que el candidat pot encaixar en futurs processos de selecció, l’interès legítim de REVISEM en conservar el CV del candidat amb el propòsit d’incloure’l en futurs processos.

Per enviar informació, avisos, notificacions o comunicacions d’interès per a l’usuari
Quan l’usuari se subscriu al newsletter de REVISEM, es recullen l’adreça de correu electrònic de l’usuari, les seves dades d’identificació, la seva professió i els seus interessos per enviar-li la informació que es consideri rellevant per al seu perfil.
La base legal d’aquest tractament és el consentiment de l’usuari, que pot retirar-lo en qualsevol moment exercint el seu dret, tal com s’indica més endavant en aquesta política o a través de l’enllaç que hi ha al peu de cada correu. L’única conseqüència de la retirada del consentiment és que l’usuari deixarà de rebre la informació que se li enviava.
 
Per atendre les sol·licituds, consultes, reclamacions o comunicacions 
REVISEM recull les dades personals que l’usuari proporciona en els seus correus electrònics, per telèfon, a través del formulari de la pàgina de contacte, a través dels corresponents formularis de consulta, reclamació o comunicació d’infraccions que se subministren a la web, i les dades personals que inclouen les sol·licituds d’exercici de drets, per poder atendre el propi usuari.
La base legal d’aquest tractament és el consentiment que l’usuari manifesta en donar aquestes dades, l’obligació legal de REVISEM d’atendre les sol·licituds de drets de l’usuari, i l’interès legítim de REVISEM en atendre l’usuari. El subministrament de les dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar les dades personals que es necessitin, no es podrà donar curs a la sol·licitud, consulta o reclamació de l’usuari. L’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment, si bé, igualment, aquesta revocació farà impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.
 
Per gestionar eventuals futures reclamacions
Així mateix, REVISEM conserva les dades que poden ser necessàries per gestionar les possibles reclamacions de l’usuari, sobre la base de l’interès legítim de REVISEM a defensar-se per salvaguardar els seus drets.
 
Per garantir el funcionament del lloc web (cookies funcionals)
Utilitzem cookies funcionals per garantir el correcte funcionament del lloc web de REVISEM.
En tractar-se de cookies necessàries per al correcte funcionament del lloc web, la seva utilització no requereix que l’usuari doni el seu consentiment exprés i la base que legitima REVISEM per utilitzar-les és l’interès legítim a poder oferir els serveis del lloc web.
Es pot trobar més informació sobre aquestes cookies a la política de cookies de REVISEM.
 
Per extreure estadístiques agregades de l’ús del lloc web (cookies analítiques)
S’utilitzen cookies analítiques o estadístiques per identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar quins continguts tenen més interès per als visitants, i mesurar l’èxit de les campanyes informatives, tot amb l’objectiu de millorar els serveis que s’ofereixen a través de la web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta.
En tractar-se de cookies no necessàries, només s’utilitzen previ consentiment de l’usuari, amb l’objectiu de millorar la web mitjançant l’anàlisi d’estadístiques agregades de la navegació dels visitants.
Es pot trobar més informació sobre aquestes cookies a la política de cookies de la web de REVISEM.
 
Per poder utilitzar determinats serveis de Google
Addicionalment, com a obligació que Google LLC, empresa de la qual Google Ireland Ltd és filial, imposa a les entitats que utilitzen les eines Google reCAPTCHA i Google Analytics, s’informa que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, als EUA, i que Google Inc. és part beneficiaria d’aquests.
La informació generada per les cookies sobre l’ús de l’usuari d’aquest lloc web i les seves preferències en matèria de publicitat generalment es tramet a un servidor de Google als EUA i s’emmagatzema allí. Per a més informació, es pot consultar la pàgina que descriu com utilitza Google la informació del lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als esmentats serveis.
REVISEM informa que s’ha activat la funció d’anonimització de les adreces IP al lloc web de REVISEM per afegir salvaguardes addicionals a les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà l’adreça IP de l’usuari mitjançant el procés d’ofuscació de la seva identitat abans de trametre-la als EUA. Només en casos excepcionals s’envia l’adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s’abreuja allí. Google garanteix que l’adreça IP tramesa pel navegador de l’usuari a Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.
Es poden consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices.
 
Amb qui es poden compartir les dades personals de l’usuari?
Les dades personals de l’usuari no se cedeixen a ningú, tret que:
 • sigui el propi usuari qui ho sol·liciti;
 • es tingui l’obligació legal de fer-ho; 
 • REVISEM sigui corresponsable de la recollida de dades, sempre amb el consentiment de l’usuari, perquè altres entitats les tractin en nom propi. Aquest és el cas de Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4, Barrow, a Dublín, Irlanda, a qui s’ha encarregat el tractament de dades de les cookies necessàries per utilitzar els seus serveis de reCAPTCHA, i Google Analytics. Google Ireland Ltd actua com a responsable independent per a tots els tractaments que realitza en el seu nom conforme a la seva política de privacitat. Es transfereixen dades a Google Ireland Ltd sobre la base de l’acord de protecció de dades que aquesta empresa situada a la UE inclou a l’addenda al contracte estàndard per als països adequats al Reglament UE 679/2016, com és el cas d’Andorra, al qual afegim la salvaguarda addicional d’activar l’anonimització de les adreces IP que recullen les cookies. A la política de cookies de REVISEM es pot veure quines cookies analítiques i de publicitat s’ofereixen i com configurar-les.
 • es necessiti protegir els drets de l’usuari, els de REVISEM, els dels empleats de REVISEM, i/o els de tercers; fet que pot requerir la cessió als serveis de policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per prevenir la propagació de malalties; per exemple, per a fins de rastreig de contactes, si les càmeres de videovigilància registren un robatori a les instal·lacions, o si un tercer sol·licita imatges de videovigilància sobre la base del seu interès legítim a sol·licitar tutela judicial efectiva respecte a la comissió d’un delicte o la indemnització per danys i perjudicis que puguin provar les imatges cedides, i amb el compromís de dita tercera part d’utilitzar-les exclusivament per a la denúncia d’aquest delicte o per a la reclamació pels danys i perjudicis soferts, i de reduir la cessió d’imatges a les mínimes i indispensables per complir amb la finalitat perseguida; i/o
 • si es necessita que les dades siguin tractades pels proveïdors de serveis, en nom de REVISEM, i sota els termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament.
Qualsevol transferència internacional que eventualment es necessiti realitzar complirà amb el que estableixin les normatives en vigor a cada moment.
 
Quant de temps es preserven les dades personals?
REVISEM conserva les dades personals de l’usuari exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals en vigor, derivades del tractament de què es tracti, inclosa l’obligació de poder demostrar que REVISEM ha atès la sol·licitud de destrucció de dades personals.
 
Quins drets té l’usuari?
L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si REVISEM disposa, o no, d’alguna dada personal seva.
 
Val a recordar que, quan es comparteixen dades personals amb altres responsables, l’usuari ha d’exercir els seus drets directament enfront d’aquests responsables, seguint les instruccions proporcionades a les seves pròpies polítiques de privacitat. Específicament, en relació amb les dades que les cookies de la web de REVISEM comparteixen amb Google, s’informa l’usuari que pot instal·lar al seu navegador Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i/o Opera, el complement per no enviar dades de Google Analytics o Google Ads a Google Inc.
A continuació, s’expliquen altres drets de l’usuari i com exercir-los.
 
Els drets de l’usuari
D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021 , l’usuari pot sol·licitar l’execució dels següents drets:
 • accés a les seves dades personals;
 • rectificació d’alguna de les seves dades personals, prèvia especificació de la raó per a la rectificació;
 • supressió d’alguna o totes les seves dades personals;
 • limitació del tractament de les seves dades, prèvia especificació de la raó per a la limitació;
 • oposició al tractament de les seves dades personals;
 • portabilitat de les seves dades quan la base de legitimació de la recollida hagi estat el consentiment o un contracte; i/o
 • dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.
On i com pot l’usuari exercir els seus drets
L’usuari pot exercir els seus drets:
 1. mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a REVISEM, dirigida a l’adreça postal indicada a l’apartat ‎2 d’aquesta política, en la qual s’indiqui un mitjà de contacte amb l’usuari per poder respondre la seva sol·licitud o demanar més informació si fos necessari, i sota el títol “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”; o
 2. mitjançant l’enviament del formulari associat al dret que l’usuari desitja exercir a l’adreça de correu electrònic info@revisemandorra.com, i en què, a l’assumpte del correu electrònic, s’especifiqui “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”.
En ambdós casos, per tal de comprovar la identitat de l’usuari i respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal, se sol·licitarà una prova d’identitat, com per exemple, còpia del DNI o passaport, poders de representació, o alguna altra acreditació.
 
Tanmateix i especialment si l’usuari considera que no ha obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del seu país o dirigir-se, a aquest efecte, a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.
 
Com es protegeixen les dades personals?
REVISEM està del tot compromesa amb la protecció de la privacitat i de les dades personals. 
 
S’ha  elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que es duen a terme, s’ha analitzat el risc que pot suposar per a l’usuari  cadascuna d’aquestes activitats, i s’han implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzatives adequades per evitar, dins del possible, l’alteració de les dades personals de l’usuari, el seu mal ús, pèrdua, robatori, accés no autoritzat, o tractament no autoritzat. A REVISEM es mantenen convenientment actualitzades les polítiques de protecció de dades per assegurar que es proporciona als usuaris tota la informació sobre el tractament de les seves dades personals i per garantir que el personal de REVISEM rep les directrius oportunes respecte a com tractar les dades personals dels usuaris. REVISEM ha signat clàusules de protecció de dades i contractes d’encarregat de tractament amb tots els proveïdors de serveis, atenent a la necessitat que cadascun d’ells té de tractar dades personals.
 
També es restringeix l’accés a les dades personals a aquells empleats que realment necessiten conèixer-les per realitzar algun dels tractaments referits en aquesta política, i que han estat formats i conscienciats sobre la importància de la confidencialitat, el manteniment de la integritat, la disponibilitat de la informació, i les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.
carregant...
Desplaça cap amunt